Международни партньори

БЛС членува в:

 • Постоянния комитет на европейските лекари (CPME – Standing Committee of European Doctors)
 • Европейската федерация на лекарите на заплата (FEMS – European Federation of Salaried Doctors)
 • Международната асоциация на медицинските регулаторни органи (IAMRA – International Association of the Medical Regulatory Authorities)

Постоянен комитет на европейските лекари (СРМЕ)

СРМЕ представлява своите членове пред институциите на ЕС, осигурява експертиза на най-високо ниво и работи в особено близко сътрудничество с Европейската комисия, която го признава като представляваща всички лекари страна при допитването, подготовката и преразглеждането на политически документи на ЕК – Директиви и др. В съответните развойни групи на ЕК постоянно участва представител (докладчик) на СРМЕ. Също така има правото и да инициира разглеждането на нови политики и тематични въпроси от Европейската комисия. Участва в редица проекти на ЕК.
В него членуват лекарските асоциации на 34 страни от ЕС и асоциирани. В това отношение е най-масовата европейска организация на всички лекари.
Работи главно чрез работни групи и въпросници, изпращани до своите членове. Осигурява включване на представители на членовете си в проектите, в които участва.

Измежду темите, с които се занимава, са:

 • професионалните квалификации, продължаващото медицинско образование и непрекъснатото професионално развитие – за утвърждаване на най-високите стандарти на медицинско обучение и практика;
 • работното време;
 • здравето на лекарите;
 • електронното здравеопазване;
 • професионалната карта на лекарите в ЕС;
 • европейска работна сила в сектора на здравеопазването;
 • здравни неравенства;
 • лекарства и лекарствена политика;
 • данъчна политика по отношение на сектора на здравеопазването;
 • стандартизация, и др.

Уеб страница: http://www.cpme.eu
 

Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)

Eвропейската федерация на лекарите на заплата (FEMS) е създадена през 1964 г. като „Европейска федерация на общностните лекари”, а сегашното си наименование приема през 1981 г. Управлява се по Устав, регистриран във Франция в съответствие с разпоредбите за международните асоциации.
Членовете на Федерацията са представители на профсъюзи и медицински асоциации от страните, членки на ЕС, но тя е отворена и за представители от страни извън ЕС.
Целта й е да защитава на европейско равнище моралните и материалните интереси на лекарите, работещи в условията на административна субординация, да гарантира възможно най-доброто ниво на условия на труда, достойни заплати, непрекъснато професионално развитие, диагностична и терапевтична независимост по отношение на администрацията, чиято чисто икономическа гледна точка понякога може да влезе в конфликт с принципите на качествената система на здравеопазване и коректната медицина.
Федерацията изигра съществена роля за това, Директивите от 1975 г. относно свободното движение на лекари, които в началото се отнасяха само за лекарите на свободна практика, да бъдат утвърдени за всички форми на лекарска практика, включвайки лекарите на заплата.
FEMS винаги е считала, че лекарите на заплата не са противоположност или алтернатива на лекарите на свободна практика, а ги допълват.

Областите, по които работи, са следните:

 • Методи за гарантиране на качеството на медицинската дейност;
 • Практически и деонтологични методи на евентуални стачки;
 • Ролята на лекарите в управлението;
 • Стандарти за структурата и функционирането на болниците;
 • Работно време /в съответствие с трудовия кодекс;
 • Дежурство на повикване и задължения;
 • Справедливо възнаграждение на лекарите;
 • Медицинска демография;
 • Признаване на професионалните квалификации;
 • Прехвърляне на задължения на лекарите към други здравни специалисти;
 • Жените в лекарската професия;
 • Ролята на специализантите в болниците;
 • Трансгранична миграция на лекарите;
 • Трансгранично здравеопазване;
 • Медицинска реклама в различните европейски страни;
 • Болнични заведения в различните европейски страни;
 • Обмяна на опит между европейските страни;
 • Подкрепа на националните синдикати в тяхната борба за по-добри условия на труд.

FEMS работи в тясно сътрудничество с UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти), AEMH (Европейска асоциация на старшите болнични лекари), EJD (Европейски младши лекари) и участва като Наблюдател в CPME (Постоянен комитет на европейските лекари), и във Форума на националните медицински асоциации и СЗО, което дава възможност за по-широк поглед по проблемите в лекарската професия.

Уеб страница: http://www.fems.net/
 

Международна асоциация на медицинските регулаторни органи (IAMRA – International Association of the Medical Regulatory Authorities

IAMRA се стреми да бъде отзивчива към нуждите и бъдещата насока на дейността на медицинските регулаторни органи по света. Тя смята, че комуникацията, участието и взаимодействието между тях е от първостепенно значение за истинския успех на това международно сътрудничество. IAMRA е създадена и работи изключително в подкрепа на целите на лекарската регулация посредством научни, образователни и съвместни дейности, които подпомагат напредъка по следната цел:  
Насърчаване на най-добрите практики сред медицинските регулаторни органи по света в постигането на тяхната цел за защита, подкрепа и запазване здравето и безопасността на гражданите чрез гарантиране на подходящи стандарти за професията медицина.
Визия  Лечението и грижата за всеки по света – в ръцете на сигурни и компетентни лекари.
Цел 1 Изследване на потенциалните роли за IAMRA при предоставяне на подкрепа на членовете за постигане на високи стандарти на медицинското образование на лекарите посредством популяризиране на подходящи процеси на акредитация.

Цел 2  Подкрепа и насърчаване на членовете в разработката на механизми за гарантиране поддържането на компетентността на лекарите.

Цел 3  Подпомагане и насърчаване на членовете за активно споделяне на информация за лекарите по отношение годността за практикуване и взети дисциплинарни мерки.

Уеб страница: http://www.iamra.com/