Актуално

Организация и провеждане на общи събрания на районните колегии на БЛС, във връзка с предстоящия редовен отчетно-изборен събор на БЛС през 2021 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с получено писмо от БЛС, с изх.№ 53/16.02.2021 г. и приложените препоръки за провеждане на общите събрания на регионалните колегии на БЛС, Ви уведомяваме следното:

Съгласно заседание на УС на БЛС, в присъствието на председателя на Контролната комисия на БЛС и Решение № 3.1:

УС на БЛС предлага препоръки за организация по провеждане на общите събрания на районните колегии.

РК на БЛС-Русе се съобразява с действащото към настоящия момент законодателство в Република България, както и препоръките от БЛС, а именно:

– до 30 май 2021 г.-организация и провеждане на събранията по дружества на РК на БЛС-Русе, съгласно чл.21 от Устава на БЛС;

– до 30 юни 2021 г.-организация и провеждане на общото събрание на РК на БЛС-Русе за избор на делегатите на Събора на БЛС по смисъла на чл.6 от Устава на БЛС.

С уважение,

Д-р Цветан Райчинов

Председател на УС на РК на БЛС-Русе

16.02.2021 г.

гр. Русе