Актуално

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО ДЕЛЕГАТСКО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК НА БЛС – РУСЕ 12.05.2021 г.

На 12.05.2021 г., от 17:00 ч. в конферентна зала на УМБАЛ „Канев“ АД се проведе общо делегатско събрание на Районна колегия на Български лекарски съюз – Русе. Делегатите / избрани на предварителни заседания по дружества / бяха уведомени писмено, съгласно Устава на РК на  БЛС. Водещ на събранието беше д-р Цветан Райчинов – председател на УС на Русенска колегия през изтеклия мандат.

В 17.20 събранието бе открито в присъствието на 56 делегати от общо 74, с едноминутно мълчание за почитане паметта на починалите колеги през този период.

Д-р Цветан Райчинов – председател на УС на РК на БЛС – Русе предложи дневен ред, приет на неприсъствено заседание на УС на 11.05.2021 г. Предложеният дневен ред беше гласуван и приет с 56 гласа “За”, “Против” и „Въздържали се” – няма. Направиха се предложения от залата и беше избрана единодушно Мандатна комисия в състав: д-р Стефчо Ламбев – председател и членове: д-р Светослав Дачев и д-р Георги Тодоров. Събранието реши Мандатната комисия да бъде и Комисия по избора, като членовете й са преброители. След преброяване отново на кворума – 56 делегати, председателят на Мандатната комисия обяви събранието за легитимно.

Общото делегатско отчетно – изборно събрание на РК на БЛС – Русе протече при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на УС на РК на БЛС – Русе – д-р Цветан Райчинов, председател на УС на РК на БЛС – Русе;
 2. Отчет за дейността на КПЕ към РК на БЛС-Русе – д-р Венислав Кюмюрджийски, председател на Комисията по професионална етика;
 3. Отчет на КК към РК на БЛС-Русе – д-р Надя Друмева, председател на Контролната комисия;
 4. Гласуване за освобождаване/неосвобождаване на ръководството за периода 2017-2020 г.;
 5. Избор на председател на УС на РК на БЛС-Русе, секретар на УС на РК на БЛС-Русе, зам. председатели на УС на РК на БЛС-Русе, членове на УС на РК на БЛС – Русе;

     6.    Избор на председател и членове на КПЕ;

     7.   Избор на председател и членове на КК;

     8.   Избор на делегати на събора на БЛС.

 •  Разни.

По т.1 от дневния ред д-р Цветан Райчинов направи кратък отчет и анализ за дейността на УС на Районната лекарска колегия за изминалия му мандат, като наблегна на най-важните теми и решения взети през годините, отчете присъствието на членовете на УС на проведените заседания и сподели трудностите, свързани с извънредната противоепидемична обстановка по повод COVID 19. Представен бе и финансов отчет, след направена ревизия на 29.04.2021, от счетоводител икономист  в присъствието на председателя на КК.

По т.2 от дневния ред д-р Венцислав Кюмюрджийски отчете дейността на КПЕ като неин председател.

По т.3 от дневния ред д-р Надя Друмева – председател на КК прочете писмен отчет за дейността на комисията.

 След всеки отчет председателят даваше възможност за изказвания от залата, но такива не  постъпиха. Д-р Райчинов предложи да бъде гласувано амблок приемане на отчетите и освобождаване от отговорност старото ръководство. 56 делегати гласуваха „За” предложението. С 56 гласа „За” бяха приети всички представени отчети и по т.4 старите ръководни органи бяха освободени от отговорност, поради изтичане на тригодишния им мандат „Против” и „Въздържали се” –  няма.

По т.5 – 7:

Предложения за председател на УС на РК на БЛС – Русе от дружествата  бяха д-р Цветан Райчинов и д-р Анна Руменова. Делегатите взеха решение да се гласуват предложените колеги за ръководни органи, само ако присъстват в момента. Такава е била процедурата винаги назад в годините. Д-р Руменова не присъстваше на събранието и единствен кандидат за председател на УС остана д-р Цветан Райчинов. Не постъпиха други предложения от залата. Премина се към тайно гласуване.

Мандатната комисия проведе гласуването. След отчитане  на бюлетините  беше представен резултатът от д-р Стефчо Ламбев: 55 гласували делегати, 4бр. невалидни бюлетини, 1 „Против“ и  1 „Въздържал се“, 49 бр. „За“.

В резултат от проведеното тайно гласуване д-р Цветан Райчинов бе избран за председател на УС на РК на БЛС – Русе за мандат 2021 – 2024 година.

Д-р Райчинов изчете броя на членовете на УС на РК на БЛС, а именно: УС да се състои от 1 председател, 4 заместник председатели, 1 секретар  и 15 членове, като се  спази квотният принцип за болнична помощ,  специализирана извънболнична помощ и общопрактикуващи лекари; КПЕ – 11души, включващи председателя; КК – 5 човека включително  председател; двама от зам. председателите на УС да са квота на болничната помощ Това бе прието на предишно общо делегатско събрание и не постъпиха възражения от залата.

След разглеждане на предоставените в писмен вид предложения от дружествата, предложения направени по време на събранието и дадените отводи бяха гласувани бъдещите ръководни органи.

Избрани бяха :

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РК НА БЛС: Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

1.  ДОЦ. Д-Р КИРИЛ ПАНАЙОТОВ

2.  Д-Р ЕВА ЦОНКОВА                                             

3.  Д-Р ОРЛИН КОЖУХАРОВ                                  

4.  Д-Р ХРИСТО МЕТЕВ                                            

СЕКРЕТАР: Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА             

ЧЛЕНОВЕ:

1.  Д-Р ЕВЕЛИНА ДИМОВА                        

2.  Д-Р СВЕТОСЛАВ ДАЧЕВ                        

3.  Д-Р ТАТЯНА МАТЕВА                            

4.  Д-Р АЙДЪН ДЖИНИЕВ               

5.  Д-Р РОСИЦА ГЕЦОВА                            

6.  Д-Р РОСИЦА КРЪСТЕВА                        

7.  Д-Р НАСКО ТЮТЮНДЖИЕВ                 

8.  Д-Р ГЕРГАНА НИКОЛОВА                    

9.  Д-Р КАМЕН КОЖУХАРОВ                     

10.Д-Р НАДЯ ДРУМЕВА                                           

11.Д-Р ЦВЕТАН ЛИЛОВ                                           

12.Д-Р ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА                        

13.Д-Р МАРИН ВЕЛИКОВ                           

14.Д-Р ПЕНКА КАМЕНОВА                        

15.Д-Р БИСЕР НАЧЕВ                                   

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПЕ: Д-Р ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ:

1.  Д-Р ЕВГЕНИЙ НАЗЪРОВ                                    

2.  Д-Р ВЕНИСЛАВ КЮМЮРДЖИЙСКИ  

3.  Д-Р СТЕФЧО ЛАМБЕВ                                         

4.  Д-Р ЕМИЛИЯ ЯНКОВА                           

5.  Д-Р БОЙКО ИВАНОВ                                          

6.  Д-Р ЖИВКО ДИМИТРОВ                                    

7.  Д-Р МАРИНЕЛА ТОМОВА                                             

8.  Д-Р МАРИНА МИТЕВА                                       

9.  Д-Р ПЛАМЕН КОЖУХАРОВ                              

10.Д-Р ИВАНКА МАРИНОВА                                             

РЕЗЕРВИ:

1.  Д-Р ДАРИНКА ЙОРДАНОВА                             

2.  Д-Р БОЖИДАР НИКОЛОВ                                              

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК: Д-Р ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ          

ЧЛЕНОВЕ:

1.  Д-Р ВИКТОР МАРГАРИТОВ                                                      

2.  Д-Р СТОЯН СТОЯНОВ                                                                

3.  Д-Р ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА                                                 

4.  Д-Р ЙОСИФ НОВАКОВ                                                              

      По т.8 преди да се гласуват делегатите за бъдещите събори на Лекарския съюз беше направена проверка на кворума в залата от Мандатната комисия. Председателят на комисията съобщи, че в залата присъстват 55делегата. Предложени от дружествата и от общо делегатското събрание  и гласувани бяха  следните :

ДЕЛЕГАТИ ЗА СЪБОР НА БЛС

 1. Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ                       
 2. ДОЦ. Д-Р КИРИЛ ПАНАЙОТОВ           
 3. Д-Р ОРЛИН КОЖУХАРОВ                       
 4. Д-Р ЕВА ЦОНКОВА                                              
 5. Д-Р ХРИСТО МЕТЕВ                                           
 6. Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА                                             
 7. Д-Р ЕВЕЛИНА ДИМОВА                        
 8. Д-Р СВЕТОСЛАВ ДАЧЕВ                        
 9. Д-Р АЙДЪН ДЖИНИЕВ                           
 10. Д-Р КАМЕН КОЖУХАРОВ                                 
 11. Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ                           

РЕЗЕРВНИ ДЕЛЕГАТИ:

 1. Д-Р ПЛАМЕН ДИМИТРОВ                     
 2. Д-Р ГЕРГАНА НИКОЛОВА                                 
 3. Д-Р ЦВЕТАН ЛИЛОВ                                           
 4. Д-Р ПЛАМЕН КОЖУХАРОВ                  

По т. 9  беше изслушан д-р Георги Тодоров, който даде кратък отчет пред събранието за дейността си като член на централната КК на БЛС.

        След изчерпване на дневния ред председателят на УС на РК на БЛС – Русе закри събранието.

12.05.2021 г.                                                       Водил протокола:

гр.Русе                                                                 д-р Искра Генева

                                                                              Секретар на РК на БЛС – Русе

                                                                 Приел протокола :

                                                                 д-р Цветан Райчинов

                                                             Председател на УС на РК на БЛС – Русе