Актуално

Уважаеми членове на РК на БЛС – Русе, предоставяме ви възможност да застраховате дома си с предложението на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и Застрахователна полица „БОНУС ДОМ +”. Всеки член на РК на БЛС-Русе може да се възползва от 20 % отстъпка за застраховка „Гражданска отговорност на МПС“

Застраховките са индивидуални и могат да бъдат сключени със съдействието на Красимира Сиракова-административен секретар на РК на БЛС – Русе.

             ЗЕАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”                                Генерална агенция – Русе
гр. Русе, бул. “Славянски” 9  тел/факс.  082/820-172  email: ruse@bulstrad.bg www.bulstrad.bg

Застрахователна полица „БОНУС ДОМ +”

 1.  По условията на застраховката могат да се застраховат:
 Апартаменти
 КъщиЕтаж от къща

2. ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” предлага комбиниране на голям брой рискове, предоставящи оптимално покритие за недвижимото и движимото имущество на застрахования:

 • Клауза А Пожар и други опасности
 • пожар;   
 • последиците от гасенето на пожара, независимо дали щетите са причинени при гасене на пожар в застрахованото или в друго съседно жилище;
 • експлозия;
 • имплозия
 • удар от мълния;
 • природни бедствия: буря, ураган, градушка, проливен дъжд, включително щети от падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия;
 • свличане или срутване на земни пластове.
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед.
 • измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от забравени отворени кранове);
 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • ударна свръхзвукова вълна;
 • допълнителни разходи:
  • допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие (разходи за разчистване и хонорари на експерти) в размер до 2% от общата застрахователна сума на застрахованите имущества, но не повече от 10 000 лева.
  • допълнителни разходи, извършени от Застрахования за разкриване и закриване на инсталациите във връзка с настъпилото събитие от „измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации“ се покриват с лимит до 500 лева за срока на застраховката.
Клауза Б НаводнениеНаводнениеПодпочвени водиМорски вълни
Клауза В Земетресение
Клауза Г Кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и грабеж
Клауза Д Гражданска отговорност към трети лица
Клауза Е Наем за алтернативно настаняване
Клауза Ж Злополука на член от семейството/ домакинството
Клауза И Загуба на доход от наем
Клауза Й Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди
Клауза М Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабежКлауза Н Други разходиРазходи за отключване на браваРазходи за издаване на документиКлауза О Гражданска отговорност за вреди, причинени от домашен любимец и злополука на домашен любимецГражданска отговорност на домашен любимецЗлополука на домашен любимец
 • Застрахователни суми.

Застрахователната сума е на ваза възстановителна стойност

ПОКРИТИЕЗастрахователна сума, лева
Клауза А –  Пожар и щети на имущество 
1. Недвижимо имущество,  РЗП, кв.м.:……………… 
2. Движимо имущество: 
3. Соларна инсталация за производството на топла вода или електрическа енергия, монтирана на покрива на жилището 
Клауза В – Земетресение 
Клауза Г – Кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и грабеж 
Клауза Д – Гражданска отговорност 
Клауза Ж – Злополука на член от семейството 
Клауза Й – Късо съединение и токов удар 
Клауза К – Кражба чрез технически средства 
Клауза Б – Наводнение 
Клауза Е – Наем за алтернативно настаняване 
Клауза И – Загуба на доход от наем 
Клауза М – Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж 
Клауза Н – Други разходи Разходи за отключване на браваРазходи за издаване на документи  150 150
Клауза О – Гражданска отговорност за вреди, причинени от домашен любимец и злополука на домашен любимец Гражданска отговорност на домашен любимецЗлополука на домашен любимец500
Общо дължима сума с вкл. 2% ДЗП: 

4. Срок на застраховката: 12 месеца.

5. Застрахователна премия: платима еднократно или на четири равни вноски, без завишение на застрахователните премии.

6. Срок за плащане на застрахователно обезщетение: ЗЕАД „Булстрад виена иншурънс груп” изплаща на Застрахования полагащото му се обезщетение в срок до 15 дни, считано от датата на представяне на всички документи, изискани от Застрахователя, включително извършване на огледи и назначаване на експертизи, необходими за доказване на събитието и установяване размера на вредите.

7. Сключване на застраховката: Максимално облекчен начин на сключване на застраховката, без извършване на предварителен оглед от специалист на ЗЕАД „Булстрад виена иншурънс груп”, на база предоставена от страна на застрахования информация за:

 Трите имена на собственика и ЕГН и подписано уведомление за поверителност;РЗП в кв. м.
 Точен адрес на жилището и неговата квадратура;
 Начин на заключване на входната врата;
 Списък на застрахованото имущество срещу риска „Кражба чрез взлом и грабеж” в случаите, когато застрахователната сума за този риск надхвърля 10 000 лева.